جشنواره مستقل فیلم کوتاه کاتانیا اتالیا

اهداء دو جایزه ششنواره مستقل فلم کوتاه تاتانیا اتالیا به مامنید من منیانه

ШАШМИН ДУРЕ ҶЖУННАВРА МАСТИКЛ ФИЛМ ХОТАҲА ҲАТАНИЯ ИТАЛЛИЯ (Кӯчаҳои судҳо) Си ва Йим Дсамбр 2020 م. (11 دی ماه 1399) به رورت مجازی با میزبانی منزانی تانتانیای اتالیا براار گردید ؛ و رار برگزیده در بشش رقابت بین الملل ؛ Хоя номаи хушта ؛ مستند کوتاه ؛ و… را معرفی نمود. فیلم کوتاه "بهتر از نیل آرمسترانگ" ساخته علیرضا قاسمی, نماینده سینمای ایران از نیل آرمسترانگ "ساخته علیرضا قاسمی, نماینده سینمای ایران د بخش اران بین ان الب بین الب بین الب ب که در نهایت ، اززز بر ص هه صصیصصصیصصیصصصییییییییییییییییییییییییییییییییییبیبب......... ЭЙН ФИЛМ ДАСТАН ХАҲАР ХУДЗ РА РАВОТ МЕ ГУНД ؛ که قصد دارند ؛ پس از سفر به ماه ؛ و شکست دادن یک مار خطرناک ؛ Сарамин сарсабз шуд

саҳм