دوره موزشی زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا

چهل و پنجمین دوره موزشی زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا

چهل و پنجمین دوره آموزشی زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا از روز شنبه 19 Иқтибос 2019 m. (27 مهر رایزن).

Ин Дурахши Шамл 18 Саът Хомӯш АСТ ؛ که در سه سطح مقدماتی ، متوسط ​​، و پپشرفته (مجاا 54 ساعت موزش) ؛ Дар Қаллоб 12 Ҷаласаи Ҳомӯшӣ ва Шанба Ҳа Ҳа Тартиби Саҳҳ аз Саотити 9 10.30 ؛ و 12 به مدت 1.5 ساعت (هر جلسه) ؛ Тӯс модерс форси форс ببار برار می گردد.

علننان ب ،NNNNNNNNNNNN ((((((((((X ((X X X X X X X (X ((((X (X (X X X X X X X X X ((X X X X X X X (X X (X (X X (X (X X X (((X X X ((X X X X X ((X X (X X X X (X (X X X (X X X X X X (X (X X X X X (X X X (18 پیش ثبت نام Иттилооти аслии 10 ва ғайра аз ҷониби 19 дуруст аст.

هزینه ثبت نام در این دوره, مبلغ 100 یورو تعیین گردیده; و از فارسی آموزانی که در 80% ساعات آموزشی حضور داشته باشند; در جلسه پایانی, آزمون کتبی و شفاهی به عمل آمده; و برای فارسی آموزان حایز نمره قبولی, گواهی پایان دوره صادر می گردد.

саҳм