روز ملی خلیج فارس

Берҷари Намозшоҳ Мазҳаби عکس خلیج همیشه فارس

Райҳни Фарҳанги Эрон дар Итолиё, дар Ҷармӣ Ммммоа Барнамо ҳаӣ ёд ва шутт сал Роваб Фарҳенӣ Эрон ва Итҳ, ки ман 8 ҳастам, Дар آستانه روز ملی خلیج فارس ، ممایشگاه عکس “خلیج همیشه فارس. سفری از رهگذر تصویر به قلب خلیج فرس ”را ، با ماشارکت مؤسسه مردم نهاد“ راه آبی ابریشم ”، لج ر ا ر ا در ای نمایشگاه مجازی سه بعدی ، هه تا تاریخ 6 درددماه 1400 برپا خواهد БУД ؛ 33 قطعه عکس با موضوع چشم ندازهای طبیعی و مردم ننختی خلیج ارج فرج ا، زز ار حسین اید پناه ؛ ار بشارتی ؛ Абдуллох Шибани ؛ احسان نیک فرجام ؛ Амири Ҳусейн کамоли ؛ Мехди НАЗРИ ؛ Нуролдин Абодӣ ؛ سید محمد فاطمی ؛ و عباس کلانتر به مامش گذاشته شده ست.

БАРОИ БАДДИД АЗ ИН НАМЕШАگА ЭیНОҶА کАЛИک НАМОЕД.

به موازات برپایی این نمایشگاه, از ساعت 19 روز جمعه 10 اردیبهشت ماه 1400 هم زمان با روز ملی خلیج فارس, با مشارکت پایگاه اطلاع رسانی ایتالیایی زبان اخبار فرهنگی - اجتماعی ایران (Дируз) ، УБИНАРИ БА АННАВАН "خلیج همیشه فارس" با ضضور محمد تقی ЭМИНИ РАرИН ФАРҲАНГگИ АЙРОН ДАР ИТАЛИЯ ؛ پروفسور "Ниҳола پِدِه" (Никола Педде) تحلیلگر "مؤسسه مطالعات جهانی" (Институти таҳқиқоти глобалӣ) ؛ و دکتر "فیممتت تِرلیتزی" (Fiammetta Terlizzi) مدیر سابق کتابخانه "آنجلیکا" (Angelica) شهر رم برگزار خواهد شد ؛ که سخنرانان در جریان آن ، به معرفی TARIخچH ؛ Виҷӣ ҳои ҷарафияӣ ва мардам шнати ؛ و موقعیت راهبردی خلیج فارس پرداخته ؛ Ва Мастидат Тарики Дар Хок Нам خلیج فارس ، در نقشه ها و اسناد تاریخی را ارایه واهند Намуд.

БАРОИ МАШАҲДА АЙН УБИНОР ЭННЖА کАЛИک НАМОИД.

саҳм