گفت و گوهایی در خصوص فرهنگ ایرانی

Рунамои хат: Симрӯ. Си Маҳоҳба ба Эрон Шансон Итолиёӣ

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا, با مشارکت سرویس بینافرهنگی کتابخانه های شهر رم, و انجمن بین المللی مطالعات مدیترانه و شرق, در جریان مجموعه برنامه هایی که با عنوان "گفت و گوهایی در خصوص فرهنگ ایرانی و کردی" به ابتکار سرویس بینافرهنگی کتابخانه های شهر رم در حال برگزاری است ؛ از نخستین مجلد کتاب “سیمرع. Си Маҳоҳба ба Эрон Шансон Итолиёӣ ”، Рунамои Нмуд.

Эйн Китоб که هه محابه نخست “حرح رریخ شفاهی ایران ننسان ایتالیاییی” Раизини Фарҳани Эрроуров ва Роровро "استفانو پلو" ؛ "РИЗАРДУ ҶИЗОЛل" ؛ "Данийилла Манзини" ؛ "آنا ونزان" ؛ "ئیرفرانکو لالیاری" ؛ "ҶАРЛУ ҶАВОНИ ГАРТی" ؛ "Худрияву Валрию Русӣ" ؛ "لررو ساکونه" ؛ و "ФАЛИҚАТА ФАРОРО" را در برمی گیرد ؛ به کوشش دکتر АБУЛЛАХСАН ҲАТМИ ؛ Ба чисфи гафтар Абрӣ Қули Райҳон Фарҳанги Сабз Эрон дар Итолиё ؛ پروفسور "آدریانو روسی" مدیر اججن بین المللی مطالعات مدیترانه ва شرق ؛ و دکتر ابولحسن ااتمی مجری ین رح ، در قالب 275 صفحه در سال 2020 م. ДАР ШАМАРЗОН 1000 نس ه به چاپ رسیده ؛ У ба кимт 35 ёру руҳан баҳор нешр италияии кабан дардидааст.

Рунмоиӣ аз Инҷаб дар Маҷмӯа Бернамо ҳаӣ “Ҳафт ва Ҳуайи дар дарвозаи Фараҳнӣ Ирони ва هреҳни” که در نخستین مصاحبه آن, محمد تقی امینی رایزن فرهنگی ج.ا.ایران در ایتالیا, در بخشی از سخنان خود بیان داشت: «یکی از طرح های اخیر رایزنی فرهنگی, طرح تاریخ شفاهی ایران شناسان; Ислом Шансон ؛ Ва Остати Кабан ва Аддият Фарсӣ дар Итолиё Буда АСТ ؛ که برمبنای تحقیقات رایزنی فرهنگی, مصاحبه های آن در زمان مدیریت رایزن فرهنگی قبلی, جناب آقای قولی, توسط آقای دکتر ابولحسن حاتمی انجام; و پیاده گردیده ؛ و مجلد نخست آن ، مشتمل بر 5 مصاحبه ؛ БА АННУОН (Симр: Си Маҳҳабе ба Эрон Шансони Итолиё)) БА МАШАРТ انجمن بین المللی مطالعات مدیترانه و شرق ، به ببان اتالیاییی به چاپ رسیده است ".

 در مصاحبه ای مجموعه ، با پروفسور "آدریانو رُسی" (Адриано Росси) که در برشی ز خخ ا، ، ب ن ن ا ن ن ن ن ن ک ک ک ک ک ک ک ک ک ن ا ن ن ا ا ا ن ن ن ه ه ه ن ه اه ع ه ن ه نع ه هع هه ه هه هه عع ع، ا ،، ا، ،، ، ،، ، ،، ا، ا، ، که مشارکت در انتشار مجلد نخست کتاب “Симр. Сӣ Маҳоҳба ба Эрон Шансон Итолиёӣ ”аз Васисн Намунаи ҳаӣ Буд Бост АСТ. در سومین مصاحبه از این مجموعه, دکتر "هلگا دی جوزپه» (Helga Di Giuseppe) از بنگاه انتشارات "علوم و ادبیات» (Санъат ва илмҳои) وابسته به انجمن بین المللی مطالعات مدیترانه و شرق, در بخشی از سخنان خود, به معرفی ساختار ؛ Аҳдоф ؛ و رئوس عناوین مجموعه کتبی پرداخت ؛ که مجلد نخست کتاب “Симрل. سی مصاحبه با ایران نناسان اتالیایی "نین به آن تعلق Дард ؛ و با مشارکت ممارات ماانددی اای برهنگی گیری ککرHHA ДАР ИТАЛЛЯ МНТШРИ МЕ ГАРДИД. چهارمین مصاحبه این مجموعه, به ارایه گزارشی اجمالی توسط دکتر "پریشیلا ویتولو» (Прискила Vitolo) از انجمن بین المللی مطالعات مدیترانه و شرق, در خصوص همکاری های این مؤسسه با رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا; از جمله مشارکت در نشر مجلد نخست تتب “سمرم. سی مهاحبه با ایران نناسان تاتالیایی "Ахбори Дашт ص و واپسین مصاحبه از این مجموعه, در قالب گفت و شنودی میان "آنتونلو ساکتی» (Antonello Sachetti) مدیر پایگاه اطلاع رسانی ایتالیایی زبان اخبار فرهنگی _ هنری ایران (Diruz) و دکتر ابولحسن حاتمی; مجری طرح تاریخ шафоҳи Райҳни фарҳанги эрон дар итолиё ؛ که مجلد نخست کتاب “سیمرغ. سی مصاحبه با ایران شناسان تاتالیایی "به شششش وی انتشار اافته نیز ، به ارایه گزالیان ا معرفی مصاحبه ШОНДЗАН ؛ نکات فنی در انجام مصاحبه ا و پیاده سازی متن ؛ نحوه مشارکت انجمن بین المللی مطالعات مدیترانه و شرق در انتشار خروجی مکتوب ؛ و پشبرد کار در انجام مصاحبه ها و انتشار مجلدات تی آن اتتااص دشت ؛ و در بخش پپانی واسسن مصاحبه خ بخش اایی از مجلد نخست کتاب “Симрغ. سی مصاحبه با ایران ننسان اتالیاییی "TUSS" گگگئئیی ککک "" "(Gaudia Sciacca) فعال فرهنگی ، قرائت گردید

саҳм