تازه های نشر

Таричи сунурй дар ииталия

Бехтарин точики тарики сунури дараиталифа таълими мансубкабирй ба хами анткора днгаза тахрн мт مولف در این کتاب, در ادامۀ مباحث مطرح شده در مجموعۀ دو جلدی میراث روم به روند دگردیسی اندیشه, زبان و ادب ایتالیا از دوران پسانوزایی تا آغاز سدۀ بیستم پرداخته است. Вой дар Нинҳашт Бибастер Бе Мотун Ҳазрати Нахр Дашт ва Ваш Сунури Ниди Бани Рашт Барби Ҷаноби Пеш аз Тоҷикистон دامنۀ این پژوهش, که در برخی فصلهای آن از سنجش ادب ایتالیک با ادب پارسی نیز سخن رفته است, دربردارندۀ بازۀ گستردهای از گونههای ادبی از حماسه گرفته تا نوشتارهای فلسفی, حقوقی و تاریخی است. نگارنده در برخی بخشهای کتاب به یاری برگردان شعری کوشیده است تا سترگی سخنوری رومی را در کالبد بیان استوار نظم پارسی بازنمایاند و در بخشهای دیگر به برگردان توضیحی و نثرگونه که بیشتر کاربرد آموزشی دارد بسنده کرده است. ИН АХР АЗ МИЁН КУИНДАГОН ДУ СУД АЗИР АЙТАЛИА БЕХТАР БА КАШТА ЛУКАЗАРДИ ВА ХОНАИ КАСАЛИ КАРДАШТАТ.

саҳм