جشنواره بین المللی Филм Қодова Итолиё

Намояндагон Синмаҳои Эрон дар Ҷашнвора Бин Инмаллӣ Филм Қодова Итолиё

Ҳашт намайинда аз синмои эрон ، дар зарҳемин дуара ҷонвара бииналмиллӣ филм дарёи шехр худованд иитали ҳоҷн худову در جریان این دوره از جشنواره дарёи که 20-1 سپتامبر 2020 م. (30-11 شهریورماه 1399) در хасташуда Portello شهر پادوا ایتالیا برگزار می گردد, 10 سپتامبر (20 شهریورماه), فیلم های کوتاه "سور بز" ساخته سعید زمانیان, "گسل" ساخته سهیل امیرشریفی "اخر هفته" ساخته آریو متوقع, و «لکه" ساخته شورش وکیلی نمایش داده خواهد شد و 11 سپتامبر (21 شهریور ماه), فیلم های کوتاه "گم" ساخته علی نواییان و «دم اژدها" ساخته سعید زشاورز به روی پرده خواهد ففت ؛ و در ادامه ، 14 ستامبر (24 شهریورماه) Хуиаммаи "خکرستری متمال" ساخت اقبال شیرزایی ؛ و 17 ستامبر (27 شهریورماه) Филм Ҳута "خط پایان" ساخته سعید میححی به ماماشی.

 

саҳм