محمد جعفر شریعت

محمد جعفر شریعت تهرانی (محقق - شاعر - نویسنده)

محمد جعفر شریعت تهرانی (Дарвеш) дар моҳи апрели соли 1930 ман. ДАР ШАХР МЕШАВАД МТАВЛД КАРДИД. Вой ҳангеш آмувтеҳ абон ва адбиат фарсӣ аст ؛ به زبان های عربی ؛ Ҳалмонӣ ва Аиталияи Ниҷ Аҳҳоҳ дард ва аз моҳи севи 1944 инҷониб аз ҷониби Тиллиф намондааст. Вой аллоҳ бар тахикат ҳастарт дар ҷабон ва фардиси форсӣ ؛ به ویژه حافظ پژوهی ، مجموعه ساستان و اععار "هفت وون" ؛ "سفارت عظمي" ؛ "مكتب" ؛ "كتاب باغ" ؛ "لوحه" ؛ "جاودانگي" ؛ "Марҷир" ؛ "امام" ؛ "سایه" ؛ "تاب نور" ؛ "در راه چیست آن" ؛ "كعبه" و ... را نیز به رشته تحریر درآورده و برخی آثارش به زبان های انگلیسی و ... ترجمه گردیده و در کنار تحقیق و تألیف, در همایش های متعدد در کشورهای مختلف نیز شرکت جسته است.

саҳм
Uncategorized