علی شمس

علی شمس (نمایشنامه نویس - بازیگر- کارگردان)

Кӯҳнавардӣ از سال 1364 تا کنون, بالغ بر ده نمایشنامه تألیف نموده و در کنار فعالیت به عنوان دستیار کارگردان و بازی در سریال های تلویزیونی و نمایش های متعدد, بسیاری از نمایشنامه های خود را نیز کارگردانی و اجراء نموده است. Вои аз زмон عزیمت به اتتليا جهت ادامه تحصیلات تخصصی در دانشگاه Ҳикмате, ки شهر رم ؛ علاوه بر برگردان فرسی برخی نمایشنامه ها اتالیایی و انتشار دو منمیشنام "بربه نمایشنمه" من من با اجرای نمایشنامه های "خوتای نامک« و »قلعه انسانات" خود در ایتالیا, نقش مؤثری داماراران ناران اراران نار اراران اراران اراران اراراران اراراران اراران اران اراران ارارانم ارار اران نار اراران نار اراران نار اراران ن

саҳм
Uncategorized