تازه های نشر

 Антисашар Берҷандан Итолиёӣ Зиёд Шеър Мазоҳир Эрон 

БА МАШАРТ РАЙЗНИ ФАРҲЕНГИ АЙРОН ДАР ИТАЛЛИЯ ، ХАТАБ "ЗИДА ШЕР МААЗАР АЙРОН" Аз МНШУРАТ ХУҲЕ ҲНРИ ؛ با حمایت ین ووهه ؛ ТУСط آقای غلامرضا امامی به بباان تاجیییاری ترجمه ؛ و با ننوان Идома

Хонда шуд ...
دوره موزشی زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا

چهل و ششمی نوره موزشی ببان سرسی ارزینی رررنی رران در اتالیا

چهل و ششمین دوره آموزشی زبان فارسی راززیی فرننگی ایران در دیاانیی ازران در نناری نن ساب 7 марти соли 2020 ا (17 ففنن م مااا 1398 XNUMX XNUMX ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر Идома

Хонда шуд ...