دوره موزشی زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا

دد دوره آموزش از راه دور زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا

ا رز..................................

دره مذکور در سه سطح مقدماتی ، موسطه ، و پیشرفته ، ، 15 امال و در ده جلسه یک ساعت و نیم ارایه خواهد شد. تمامی کلاس ها ، در روزهای شنبه برگزار خواهد شد. ساعت برگزاری کلاس ها به متقاضیان این دوره در زمان مقرر اعلام خواهد شد.

علا...... ک.. .ههههههههه.........................................................

Курси дуввуми онлайни забони форсӣ

саҳм