آغاز مجموعه برنامه های فرهنگی از مشهد تا ماترا

نمایشگاه عکس های قدیم (آنتونیو جانوتزی) و ددید (محمد خوشرو) مشهد مقدس در ماترا افتتاح شد

از ساعت 17 روز شنبه 13 مهرماه 1398 Намоишгоҳҳои Машъал то 30 عکس جدید شهر مشهد از آثار محمد خورو ؛ و 10 عکس قدیمی دوره قاجار این شهر از آقای "آنتونیو جانوتزی" از اهالی شهر "ماترا», در Ipogeo Di майдони Сан Франческо شهر از قا "ارارال شهر" ارالحیحشششششیالارال رال رارال رارال رالارال شهرالارال شهرارحال رالار یرارال رارال майдони تال رارال رار یرارارالتر التار رارار. Дар Ҳошише Маросим Афтотҳ Айни Намоишгоҳ ва ба Ҳакур Райҳон Фарҳанги Эрон дар Итолиё ؛ شهردار ؛ و مشاور شهرداری "МАТРА" ؛ و مشاور وزیر میراث و ФААЛИТТАҲАИ ФАРҲАНГИ ИТАЛЛИЯ АНҶОМ ЯФТ ؛ Ахбор Қулӣ ؛ Райҳон Фарҳанги Эрон дар Итолиё ، طی مصاحبه با ببرنرار شبک تلویزیونی "TRM" شهر "مترا" ؛ БА АШАРЕ БА МАНАСБАТ ҲАМЕ ҶАНБА ФАРҲЕНЗ МАҲУР ДУ ХУШУР ؛ و ارایه گزارش متصری ز وروند شکل ریری ا اجرای ین رح ؛ عکاسان ؛ و ارزش معنوی ؛ معماری ؛ و ننری محتوای عکس‌ها نمایشگاا را تشریح ؛ و ممن سپاس از میزبان ؛ نسبت به استمرار محاری‌هایی که مامششاه حاضر آغار زگن است ؛ ИБРОЗ АМИДУАРИ НАМУД. Ин намозхоҳа то рӯзи 27-уми моҳи марти соли 1398 Берқа чоҳуд буд БИШКИ АЗ ММҶМУАЕ БАРНАМЕХАҲОИ АСТ ؛ که رایزنی فررنگی ایران در اتالیا ، مم ممان با منتخب شهر “مترا” به ونوان پایتخت هرهنگی اروپ در 2019 سا. БА АННАВОН “Аз меҳмонӣ таҳтир мекунам” ، در این شهر برگزار می منماید.