جایزه جشنواره طراحی اتالیا به یک هنرمند Эрони Актази Яфт

جایزه جشنواره طراحی ایتالیا به محمد علی ودود تعلق یافت

محمدعلی ودود ؛ هه کک ثک م م ع مچ ،، ،ر ر، وش و،وو ، نشان "آیرون" این جشنواره را از آن خود ساخت. از میان 124 ززار اثر ارایه شده به دبیرخانه ی 1497 ثث ب بث ب ب ب صصااصصص ؛؛؛؛ ؛؛؛ ؛ ه ودود ، جایزه "آیرون" در این بخش را از آن خود ساخت.

ҳунарҳои

саҳм