ДАРДШЕШ دانشگاه الزهرا در زمره مؤثرترین دانشگاه های جهان

ДАНШАگА АЛЛЕҲРА БИН 200 ДАНШАКА БАРТР ҶАН

رتبه بندی اثرگذاری دانشگاهها برای دومین بار در دنیا از سوی نظام رتبهبندی بینالمللی تایمز انجام شد. بر اساس جدیدترین نتایج منتشر شده این موسسه در اپریل ۲۰۲۰ ، دانشهاه الزهرا Ҳамин тариқ, инҳо аз он иборатанд, ки то чӣ андоза онҳо дар маросими дафни онҳо будаанд. دانشگاه الزهرا در اهداف بدون فقر, دسترسی به انرژی پاک, زیستن پایدار در خشکی موفق به قرار گرفتن برن بگ س س ب ب ب بییییییی س سانانانانانانانان XNUMXانان XNUMXان XNUMXانانانان XNUMXان XNUMX XNUMX XNUMXان........................................................................................................,.

این رتبه بندی به ارزیابی اثرگذاری اجتماعی و اقتصادی دانشگاه ها به منظور تحقق توسعه پایدار توسط موسسات آانی.

ؤخصص .ا، ب ب ​​ب ب ب ب ب بانانانانانانانانانانانانانان. معیارهای رتبه‌بندی حوزه تحقیق از اطلاعات ارائه شده توسط الزویر (Elsevier) حاصل شده است.

در حوزه توسعه از شواهد و مدارکی اه سوی دانشگاه‌ها در حوزه‌های مختلف پایداری ارایه شده ، استفاده می شو. همچنین ارزیابی هر هدف شامل شاخص‌ها و سنجه های اختصاصی است ؛ اه از آن ها برای ارزیابی عملکرد دانشگاه درباره آن هدف استفاده می‌شود.

саҳм