دست های پاک نجات بخش زندگی

ФАРОЗОН МАСОБҚА БИН АЛМАЛЛИ НАКАШИ ХУДЗАН

Кӯҳронҳо رورش فرری دکانانان ва Нонҷувонҳои Эрониён ва Меҳсубоқ Биён الармеллиیн Наққасси Копдкканӣ ва ،ا شدددد ه هپکاناناااا. مهلت ارسال آثار به دبیرخانه این جشنواره تا پایان مردادماه سال سال 1399 می باشد. راططط بییییی paintfest.kpf.ir مراجعه فرمایید.

саҳм