دوره موزشی زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا

Чорчӯбҳо бо намоишҳои мушаххаси феҳрист

چهل و چهارمین دوره آموزشی زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا از روز شنبه فوریه 23 2019 م. (4 اسفند ماه 1397) در محل رایزنی فرهنگی در شهر رم آغاز خواهد شد.
این دوره شامل 18 ساعت آموزش است; که در سه سطح مقدماتی, متوسط, و پیشرفته (جمعا 54 ساعت آموزش); در قالب 12 جلسه آموزشی, شنبه ها, به ترتیب سطح از ساعات 9; 10.30; و 12 به مدت 1.5 ساعت ( هر جلسه); қадам ба қадам ба қафо.
علاقه مندان به شرکت در این دوره, تا روز جمعه فوریه 22 2019 م (3 اسفند ماه 1397) برای پیش ثبت نام فرصت داشته;. و آزمون تعیین سطح, ساعت روز شنبه 10 23 فوریه در محل رایزنی فرهنگی برگزار می گردد.
هزینه ثبت نام در این دوره, مبلغ 100 یورو تعیین گردیده; و از فارسی آموزانی که در 80% ساعات آموزشی حضور داشته باشند; در جلسه پایانی, آزمون کتبی و شفاهی به عمل آمده; و برای فارسی آموزانی حایز نمره قبولی, گواهی پایان دوره صادر می گردد.

саҳм