روز مهندس

РОЗ БУРДАДШТ ХОҶА НАЗИР АЛДИН ХУСИ

روز دوشنبه پنجم اسفندماه ، زادروز خواجه نصیر الدین طوسی (653 - 579 ҳ.) اندیشمند ایرانی است. در این روز ایرانیان علاوه بر بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی ؛ مقام "مهندس" ؛ و "Бинаван و زمین" را نیز د.

Насир ал-Дини ал-Тусӣ (1201-1274)

саҳм