حضور یک هنرمند ایرانی در هیأت داوران جشنواره بین المللی فیلم ایتالیا

حضور آرش عباسی در هیأت داوران جشنواره بین المللی فیلم ایتالیا

آرش عباسی ؛ ФИЛММАНАМЕХНУЙС ؛ Намоишномаҳамнусс ؛ و گرگردان تئتر ، که دود دنشخموخته نانشگان Болонияи Иттилия аст ؛ به عنوان یکی аз Азизай Ҳиҷт Доран Шанҳдамин Дур Ҷҳнвора Бенгаламилли Филм Седикорто Ииталия Анттабоб گрдид. Виҷиштр ниҳ бҳизанон аъзо ҳитт антоби ДАВР ؛ و مدیر ننری در چند ششنواره یلم و تأتر تاتاليا ضضور داسته ست.

جشنواره بین المللی فیلم Sedicicorto ایتالیا که از سال ۲۰۰۴ م. آغاز به فعالیت مموده ؛ هرساله در ماه اتتر ، در شهر “форли” برگزار می‌شود. ШАНДХАМИН ДУРРЕ‌ ЭЙН ҶАННУАРҲА ، 13-4 октябри 2019 م. (21-12 مهرماه 1398) Берҷар чоҳ шуд.

саҳм