نشست معرفی ایران در آکادمی آزاد رم

نشست معرفی جاذبه های ردشگری ایران در آکادمی آزاد شهر رم

Райҳни Фарҳангӣ Эрон дар Итолиё, рӯзи ҷумъа 19 рӯзи 1397-уми майи соли XNUMX, наср Мэрфӣ ҷабҳаҳай گардширӣ Эронро ман, ки дар назди ман ҳастам Қулӣ Райҳон Фарҳанги Эрон дар Итолиё ؛ "ریچی" رییس آکدمی آزاد ؛ "Дустину" Риес Даншака Мердми Вореш ؛ وروفسور "Тарибилӣ" Истода Даншаха رم ؛ و “БУЗИکО” ФАФАЛ ФАРҲЕНГИ САНРОНАН ЭЙН НАШТ БУДАНД.
Дар Ҳошӣ Эни Нашт ، Намоишгоҳҳои Аъзӣ аз Ҷабба Ҳай Ҳардишшерӣ Эйрон Барза Ҳридд ؛ و نسخه اتالیایی فیلم “برفراز ایران با باد ههری” به منیش گذشته شد.
این نشست, بخشی از برنامه آموزشی شناخت فرهنگ و تمدن ایران درآکادمی آزاد رم است; که در جریان آن, 50 تن از اعضاء این آکادمی, ماه آپریل سال جاری میلادی, به ایران سفر خواهند کرد.

саҳм