معرفی ایران در دبیرستان جیمز جویس شهر اریچا

مجموعه برنامه معرفی فرهنگ و تمدن و چهره معاصر ایران در دبیرستان جیمز جویس شهر اریچا

 از ساعت 10.30:25 روز پنجشنبه 1397 بهمن ماه XNUMX, رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا, مجموعه برنامه معرفی فرهنگ و تمدن و چهره معاصر ایران را, در جمع دانش آموزان دبیرستان "جیمز جویس" شهر "آریچا" ایتالیا برگزار نمود.
ЭЙН БАРНАМЕ БА ХОЗУР ВА САНРАНИ КУЛИ РАЙЗН ФАРҲЕНГИ ؛ و ایایی وابست مطالعاتی ففرت ایران در رم برگزار درد ؛ و مشتمل بر نماششاه تاب و عکس با محتوای معرفی جابه ای گردشگری ؛ فرهنگ و تمدن ؛ و چهره ععصر ایران و صنایع سستی آن ؛ به همراه سخنرانی و پخش تصویر در معرفی غغرافیای طبیعی و انسانی ؛ ТАРИЗ ؛ Дин ؛ اقتصاد ؛ Сиёҳ و عضعت معاصر ایران ؛ و ممایش نسته Итолиёи Филм "Барфрақ Эрони Ҳомира ба назди Баҳорӣ" ؛ БА МУЗОعА МАرРИФИ ФАРҲАНГ ВА ТАМДАН ВА ҶАЗБА ҲАЙ ҲАРДШАРЗИ АЙРОН БУД.
در این برنامه پس از اهتزار پرچم و پخش سرود ملی دو کشور و ادای احترام دانش آموزان به آن; و عرض خیر مقدم مدیر مدرسه به حضار; کیایی به معرفی اجمالی ایران پرداخت; و قولی ضمن معرفی اجمالی ایران و فرهنگ و تمدن آن; مفهوم Саддом Ҳусейн,
"تأکید اینجانب بر موضوع سواد رسانه ای, به این دلیل است که, علی رغم سابقه روابط فنگی سواد رسانه ای, به این د دلیل است که, علی رغم سابقه روابط فهنگی سواد ر به خصوص ایران امروز نداشته ؛ و ان امر متأسفانه ؛ ДАР НАХОЙТ ؛ به ارزیابی و ضضاوت شتباه در خصو ایران منجر می گردد… ما امروز ینجا ستیم ؛ То би васса бараи шама аз эрон сони бвоим ؛ و مما را از ننبه یای متتل ، ک ک کا یک ک ه ه ه ب ب ب بز محبت ؛ و مهمان نوازی شهرت درد ، آآنا ممایم ".
در ادامه ا مهراه با پخشتاویر ؛ معرفی ایران به شیوه تاملی نجش آگاهی ای پیشین دنش موآان در ر حوز و تصحح و ارتقاء آن زر گذر پر پپ پ و انتقال اطلاعات Tusse خانم دکتر کریمی انجام اافت ؛ و پس از نمایش فیلم "برفراز ایران اا باد بهری" ؛ Ва бадид дарвеш хомӯш аз заниа дстӣ ва амис ҳай бо намайшет гуфтан ؛ و اهداء منشورت Райҳни Фарҳенӣ ба Мехтоиаи Мерфӣ Мтни - Берӣ Фарҳенг ва Тмддн ва Ҷаҳӣ ҳаӣ Кардшшр ی ا ا ا ا ا ا У Кассийи бо барги саволат шон Тусс Райзн Фарҳенги ، Инн Барнаме бо Кайян Рисд.
برنامه مذکور در ادامه طرح معرفی ایران به دانش آموزان ایتالیایی توسط رایزنی فرهنگی انجام می یافت; که پیش از این در محل نمایشگاه بین المللی شهر رم برای 450; و در شهر پسکارا برای 350 دانش آموز برگزار گردیده بود.

  

саҳм