معرفی ایران در سینما تیتزیانو شهر رم

معرفی ایران در جمع اعضاء انجمن همسران کارکنان وزارت نام خارجه ایتالیا

Раӣни Фарҳанги Эрон дар Итолиё ر Руғ Ҷмаъ 12 Беҳман Моҳи 1397 ، Мазҳабӣ Барнамо Муҳаммадӣ Эронӣ ، МАШТМЛ БАР ССАНРОНن ؛ Намоз Нисса Итолиёи Филм "Барфрайон Эрон ба Бад Баҳорӣ" ؛ و як филм синмаи ба кирнусс ииталияӣ ی Намоишгоҳҳои ҷаззоб ва заниа дстӣ ؛ و پذیرایی مختصر ایرانی را در جمع اعضاء "انجمن همسران کارکنان وزارت امور خارجه و همکاریهای بینالمللی ایتالیا - آکدمائچی» (ACDMAECI) در محل سینما "تیتزیانو» (Tiziano) شهر رم برگزار نمود.
- Бана و Настин Филм Ҳаи Синмаии Камт ва Наққ Худ Худро Ра Бе Тартиб Дар Сари Ҳай соли 1900 ва 1930 م. Тулид Намудда ؛ و پس از دریاتت نخستین جایزه معتبر بین المللی ز ششنواره فیلم برلین در سال 1933 م. ؛ Дар Ҷориён 1974 ҳазар ва 34 Ҳазор дар ҷашнвора ҳай бин Алмаллӣ ؛ 930 جایزه ؛ یعنی به طور میانگین 3685 ҷиҳат бииналмаллӣ дар ҳер саъл ؛ که کسب دو اسکارخارجی مونه هایی از آن است را ر ارنامه درد. Нисбат Ҳирот Кур Сурмаҳо Кори Андд бо Субд Қабил Аттанаи Форш Млӣ ва Бин Алмаллӣ ؛ Би биҳрӣ кирӣ аз гулиша ҳаи райҷ ҷӯшонт ва ҷнсит ؛ Синмои Калба Мазҳараи 92 дақиқа ирони эрон раъ ، به یک barnd بین المللي ؛ БА ЗАБОНИ БИН АЛМАЛЛИ ؛ Манбаз аз Калакит ва Новури ва Мабдал Намуд аст. Бадаҳта ، Гаранама Мабт Синмаи Эрон ، وروجی ببه ساتترمند زيرساتت اایی نظیر شهر های من من ه ШАБХА ХОМУШ ҲОҶИ ВА ДОЛТИ ДАНШКАҲИ ВА ҲОМУШШАХЕی ؛ ساز و کارهای تحت پوشش قرار دادن فارغ التحصيلان آن ها ؛ مجلات ؛ کتب ؛ و پایگاه ها اللاع رسانی انترنتی با متتوای منوا و ققد آن ؛ تشکل ها و اناف Аҳҳоб Синма ؛ ده ها جشنواره بین المللی SINMAII ؛ و بهره وری فعالیت ناد هی سییست گذار و یولید کننده در ای وزه ست… Маи خрсанди АСТ ؛ که در شبکه مناسبات مه جانبه ایران و اتالیا ، که مهاره با محوریت ررران Буд ؛ جای کمکاری اای منکامی خالی نیست ؛ و مایه مزید سرسندی خواهد بد ؛ که همتای ایرانی انجمن شما ؛ که با عنوان انجمن همسران Диҳлмот ҳаи Варзот Амурзарҷ Иран ؛ زیر نظر همسر وزر امرخارجه ایران مدیریت می گردد را معرفی ؛ و پیشنهاد ممام ؛ که مناسبات همه جانبه مان ؛ با انعقاد تفاهم نامه ؛ به همکاری دو انجمن نیز مزین گردد ".
Дар ин Барнама Ҳемчини ؛ Ханм "Титтияна Бузику" (Tiziana Buccico) ؛ همسر رایزن فرهنگی سابق اتالیا در تهران ؛ Ҷи Синани Хушҳайи ҳи аз тҷребе ҳашт солеҳ акамт худ дар эрон ра барой ҳазрати руайит ک و سفر به ایران را به ضضار پشنهاد ممن.

      

саҳм