حضور یک پویانمایی ва ایران در جشنواره فیلم ایتالیا

نمایش ویانمایی حبسی در جشنواره فیلم های محیط‌زیستی ایتالیا

Хуиамаи "Ҳабси" бо Каррардони Аҳмад Хушнит ‌ Намоянда Эрон дар Стан Духтар Ҷашнвора Филм Ҳайи Муҳизисти Итолиё АСТ ؛ که از روز پانزدهم آبان ماه ماه 1398 дар шаҳри "چیتادلا" تتالا آغاز گردیده ؛ و تا یکم آذرماه ادامه خواهد дарахт.

این جشنواره موضوعی در سه بخش فیلم‌های داستانی ва یننامیی ؛ و پویانمایی Баррагаррӣ می گردد.

саҳм