پیام خداحافظی رایزن فرهنگی ج.ا.Airann дар Иттилия

ҲАМРАҲОН گАРОМИ РАЙЗНИ ФАРҲАНГ ا АЙРОН ДАР ИТАЛИЯ

به همگی شما ، از این فاصله ی ناگزیر ، درود می‌فرستم.

نمیدانم; از کجا ، طی سشته ؛ اه سومین حضور خود در ایتالیا ؛ به عنوان رایزن فرهنگی را تجربه می‌نمودم ؛ با ما همراه شده اید؟ در رخداد فاخری همچون کنسرت مشترک ارکستر سمفونی تهران و "راونا"؟ نمایشگاه "شیران و گاوان" در بنیاد "آکوئیه لا"؟ نمایشگاه "عشایر ایران"؟ ا ضضضمان درییییی؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛ ؛؛؛؛؛؛؛؛؛ دوسالانه‌های ونیز ؛ و… میان انبوه جمعیت؟ یا به تنهایی؟ وقتی در بزرگ‌ترین و جامع‌ترین پایگاه ایران شناسی ایتالیایی زبان ؛ یعنی "فرهنگ ایران" ، جست و جو می‌کرده‌اید؟ یازانزانانر؛؛؛؛؛؛؛؛ ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛ را می‌خوانده اید؟

شاید هم‌میهنی هستید ؛ ه جشن نوروزی مان را ، به شما عیدانه داده ایم؟ یا یک نوجوان ایرانیه در طرح معرفی ررهنگ و تمدن ایران و وهره معاصر آن ، کک روز را ، مهمان مدرسه شماه hهم شاید دوست ؛ یا همسر ایتالیایی‌تان ؛ یا فزززدد،،،،،،،،،،،،ززززززززززززززز؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ یا دانشجوی ایرانی ای هستید ؛ هه کسررانانانانانانان،،،،،،،،،،؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ یا در قالب همکاری‌های دانشگاهیه ما هماهنگی و پیگیری می‌کنیم ؛ از یک فرصت مطالعاتی بهره برده ؛ دا در یک تحقیق مشترک شرکت جسته اید؟ احتمال دارد یکی, اساتید و محققینی باشید ؛ ه در یکی از همایش‌ها ؛ یا نشست‌هایی که ترتیب داده ایم ؛ لطف کرده ؛ و سخن رانده اید؟ یا یککیز زخخخان ی،،، ،،، ب ،، ب ب ​​؟؟؟

نمی‌دانم فیلم‌های سینمایی که نمایش داده‌ایم ؛ نن ؛؛؛؛؛؛ نمایشگاه‌ها و کارگاه‌های هنری ؛ یا همایش‌ها و نشست‌هایی که برپا نموده‌ایم ؛ کدام یک شما را با ما همراه ساخته؟ اما ، Наҳор می‌دانم ؛ همه این تلاش ها با هدف همبستگی ؛ و تحکیم دستی میان من انجام یافته و به آن افتخار می‌کنیم. این هدف بزرگ هرگز میسر نمی‌شد ، مگر با همکاری انجمن‌های مردم نهاد ایرانی و شما همراهانی که مشوق تلاش‌هایه.

و اینك در پایان مسئولیت رایزن فرهنگی جمهوری سسلامی ایران در ایتالیا ه ههراهی شما ، ره آورد ارزنده ای اسد اه با خود از ان سفر به غرمغان درده, ظ وظیفه خود می دانم ز ززگگ ش شمشگپرررنننن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب باا ب ب ب ب ب ب بآآآآآآ و امید به رشد روز افزون یکایک ایرانیان در سراسر جهان ؛ به ویژه ایرانیان مقیم ایتالیا ، با شما خداحافظی نمایم.

اخایااچچننن سرر،،، ،،خنن،،،

اکبر قولی - 15 апрел 1399

саҳм