بخش ویژه ایران ر ششنواره بین المللی للم کوتاه "Сиддиқи Курту" Итолиё

بخش ویژه ایران در پانزدهمین دره جشنواره بین المللی للم کوتاه "Сиддиқи Курту" Итолиё

Дар даргириҳои ҷашнвора биҳилм Филм Хутта Седикорто рӯзи 14 - 5 Маҳ Аҳтбр Салл Ҷарӣ Майладӣ Бен Алмаллӣ ف Руҳайҳои 22 - 13 Аҳтоб (1397 - 12 مهرماه) бшиш виҳе бо ба аннон IranFest бе филм ҳай ҳутота иранӣ азитзах ҷавот.
12 فیلم و 5 Fویه نمایی کوتاه در خخFFFF ب ب ب بFFF بFFFF؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛..................................................
در سال 2016 м. پنج هزار فیلم کوتاه از 120 کشور جهان نامزد شرکت در جشنواره بین المللی فیلم کوتاه Sedicicorto بوده اند; و این جشنواره یک بازار رو به رشد برای عرضه فیلم های کوتاه اروپایی محسوب می گردد.

саҳм