جایزه جهانی کتاب سال ایران

ФАРОЗОН ҶАҲИ ҶАҲОНИИ ХИТОБ САЛ АЙРОН

دبیرخانه جایزه جهانی كتاب سال ایران, بیست و هشتمین دوره این جایزه را با هدف شناسایی و معرفی كتابهای ارزشمند در دو حوزه مطالعات اسلامی و مطالعات ایرانی, در سه بخش تألیف, ترجمه و تصحیح كه برای نخستین بار طی سال گذشته میلادی (2019) به زز‌‌ .ااایگررررر كشررر ((((((((((((((((غغغغغغپغدغ اغغغغغغغغغغ چ 1399 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX گزگزگزگزر مددد.

بر این اساس از تامی ناشران, یپییآآنننگ و و وصصصععانانانععععععععع,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی .یی...........................................

Муҳосиса Арсолӣ: الف ـ مطالعات اسلامی ب ـ مطالعات ایرانی

مهلت ارسال آثار: 31 шанбеи март 1399

نشانی: تهران خ خیابان انقلاب, خیابان برادران مظفرجنوبی ، چچخخخخخ اخا ر، ،،،،، 2 ،،بببخهج جاییهه ههه

تلفن: 66966210

Дарназар: 66966218

Пасторҳо: [Почтаи муҳофизатшуда]

پایگاه الکترونیک: www.bookaward.ir

саҳм